Certificeret Brandrådgivning

Hos Partner Consulting er vi flere certificerede brandrådgivere i brandklasse 1, 2, 3 og 4, der står klar til at rådgive din virksomhed i forbindelse med både erhvervsbyggerier og nybyg og tilbygninger for private. 
I vores dagligdag er vi vant til at hjælpe både bygherrer, byggeledere og private med at sikre, at den danske byggelovgivning bliver overholdt, og alt dokumentation bliver udarbejdet korrekt. 

Her på siden kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig som ekstern rådgiver, og hvordan processen foregår.

Vi gør brandrådgivning nemt 

Hos Partner Consulting gør vi brandrådgivning til en let og overskuelig proces. Start med at sende os en kort beskrivelse af dit byggeprojekt, inklusiv eventuelle plantegninger, snit- og situationsplaner. Hvis I har brug for udarbejdelse af en situationsplan, så kan vi sagtens udarbejde denne del for jer

Vi specialiserer os i at skabe sikre miljøer, fra erhvervsbyggerier til private boliger, ved at udforme flugtvejsplaner, der overholder alle sikkerhedskrav – og så selvfølgelig med udgangspunkt i at gøre det så let så muligt for jer at komme igennem processen indenfor en økonomisk overskuelig ramme. 

Vores erfaring er stor i mange forskellige dele af byggeprocessen, så tag endelig fat i os for en uforpligtende snak om det næste byggeprojekt. 

Brandrådgivning til erhverv

Vi rådgiver gerne som underleverandører til entreprenørvirksomheder indenfor erhvervsbyggerier.

Brandrådgivning til offentlige byggeprojekter

Vi rådgiver gerne i brandklasse 2, hvis der skal bygges nye institutioner, haller, plejehjem og andre byggerier for kommuner og regioner.

Brandrådgivning for private

Står I og skal bygge nyt eller lave en  tilbygning? Vi kan hjælpe med alt fra de indledende tanker til, at I står med en endelige brandgodkendelse.

Nem og enkel procedure

Kort ventetid og høj kvalitet

Faste samarbejdspartnere i brandklasse 3 og 4

Stort fagligt netværk på tværs af rådgivere

Fra start til slut – vi hjælper med alt indenfor brandrådgivning

Her kan du læse mere om, hvad den brandtekniske dokumentation i brandklasse 1, 2, 3 og 4 består af, og hvordan vi hjælper med at få styr på i jeres byggeprojekter.

01 Starterklæring

Ved indsendelse af ansøgning om byggetilladelse, kræves det, at en starterklæring er inkluderet. I tilfælde af at et byggeprojekt er omfattet af krav om en certificeret brandrådgiver, vil byggetilladelse ikke blive udstedt før en korrekt starterklæring er udarbejdet for projektet.

Det er den tilknyttede, certificerede brandrådgivers ansvar at forberede og underskrive starterklæringen i overensstemmelse med disse retningslinjer.

02 Dokumenation for indplacering i brandklasse (DBK)

Når der søges om byggetilladelse, er det påkrævet at præsentere oplysninger og dokumentation om den nøjagtige placering i den relevante brandklasse.

Det er af afgørende betydning, at byggeprojektet indplaceres korrekt i den rigtige brandklasse fra starten af.

Manglende korrekt indplacering kan føre til afvisning af byggetilladelsesansøgningen samt forsinkelser i projektet. Derimod kan en lavere indplacering i brandklassen end nødvendigt begrænse brugen af alternative løsninger, der ikke er dækket af de forhåndsgodkendte metoder.

Dette kan medføre ineffektive løsninger, forsinkelser eller unødvendige brandsikkerhedsforanstaltninger, der kan resultere i øgede omkostninger for det specifikke projekt.

03 Dokumentation for indsatstaktisk (u) traditionelt byggeri (Itt)

Ved indsendelse af byggetilladelsesansøgning er det afgørende at indsamle og fremlægge information samt dokumentation, der illustrerer, hvordan byggeriet opfylder kravene i § 126-133 vedrørende redningsberedskabets indsatsforhold.

Dette involverer en evaluering af, om byggeriet er klassificeret som indsatstaktisk traditionelt, som defineret i § 510. Det er væsentligt at klarlægge, om byggeriet opfylder kravene til indsatstaktisk traditionel praksis.

Hvis byggeriet ikke falder ind under denne praksis, vil det være den relevante byggesagsbehandler og ikke den certificerede brandrådgiver, der godkender de valgte løsninger.

Dette kan medføre en vis risiko, og derfor anbefales det at etablere en tidlig forhåndsdialog for at afklare de specifikke aspekter, der adskiller sig fra den indsatstaktiske traditionelle praksis.

04 Brandstrategi og funktionsbeskrivelse

Inden ansøgning om ibrugtagningstilladelse kan en afsluttende erklæring udarbejdes, skal brandstrategien og funktionsbeskrivelsen være fuldt udviklet i as-built-udgaven.

Brandstrategirapporten, inklusive beskrivelsen af funktionerne, omfatter en detaljeret oversigt over projektet samt de brandtekniske løsninger, der er implementeret.

I brandstrategirapporten findes relevante oplysninger om flugtveje, bærende konstruktioner, brandtekniske systemer, spredning af brand og røg samt redningsberedskabets indsatsforhold.

05 brandplaner, pladsfordeling, belægningsplaner mv.

Brandplaner og tilknyttede dokumenter udgør en samling af tegninger, der viser den brandsikkerhedsmæssige arrangement for projektet samt de specifikke løsninger, der er valgt i overensstemmelse med brandstrategien.

Disse brandplaner og tilhørende dokumenter kan anses som vedhæftninger til brandstrategirapporten og/eller DKV-planen.

06 Brandteknisk dimensionering (brandsimuleringer & evakueringssimuleringer)

Ved mere komplekse projekter kan det være nødvendigt at udføre brandteknisk dimensionering gennem beregninger, herunder brand- og røgspredning samt evakueringstider.

Hvis der kræves brandteknisk dimensionering, skal dette være afsluttet, inden en afsluttende erklæring kan udarbejdes i forbindelse med ansøgning om ibrugtagningstilladelse.

07 Kontrolplaner og kontrolrapport

Kontrolplaner er nødvendige for at strukturere design-, projekterings- og udførelsesprocesserne. Disse kontrolplaner skal udfyldes og underskrives af de ansvarlige personer inden for de relevante områder og faser. Når alle kontrolplaner er oprettet og korrekt udfyldt, skal de samles i en samlet kontrolrapport.

Denne dokumentation af kontrolprocessen skal være tilgængelig, før en afsluttende erklæring kan udarbejdes i forbindelse med ansøgning om ibrugtagningstilladelse.

08 Drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan (Dkv-plan)

En drifts- og vedligeholdelsesplan (DKV-plan) indeholder en detaljeret beskrivelse af driftsforholdene i en bygning samt eventuelle begrænsninger.

Den omfatter også krav til periodiske inspektioner af bygningens brandsikkerhedsløsninger, inklusive passive brandsikringsforanstaltninger som adskillelse af bygningsdele, gennemføringer og materialekrav, samt aktive brandsikringsforanstaltninger som ABA-anlæg (automatisk brandalarmering), AVA-anlæg (automatisk sprinkleranlæg), AVS-anlæg (automatisk ventilationsanlæg) og ABV-anlæg (automatisk brandventilation).

DKV-planen skal være tilgængelig, inden der kan udarbejdes en afsluttende erklæring i forbindelse med ansøgning om ibrugtagningstilladelse.

09 Sluterklæring

Når hele den fuldstændige brandtekniske dokumentation for projektet er afsluttet, er det muligt at udarbejde og udstede en afsluttende erklæring. Denne afsluttende erklæring bruges i forbindelse med færdigmeldingen af byggeriet samt ansøgningen om ibrugtagningstilladelse.

Vi tager gerne en uforpligtende samtale med dig, hvis I står og skal i gang med et nyt byggeprojekt eller har brug for en fast rådgiver – vi hjælper alle størrelser af virksomheder, der ikke selv har ressourcerne internt i huset, så tag hellere end gerne fat i os. 

Vi kommer gerne ud, tager et online møde, eller I kan besøge os på kontoret i Birk ved Herning.

Lad os være en fast partner

Hos Partner Consulting er vi underleverandører til en lang række danske entreprenører – både indenfor brandrådgivning men i ligeså høj grad indenfor LCA-beregninger. 

Selvom vi er ingeniører, så har vi igennem vores karrierer lavet meget mere end blot at sidde ved skrivebordet. Derfor er vi vant til at være på byggepladsen som rådgiver til bygherrer og byggeledere. 

Dermed vi kender processen, vi kender behovet, og vi kender lovgivningen ind til benet, så vi kan lave de rette løsninger til jeres projekter. 

Kontakt os

Ræk gerne ud, hvis I har brug for en brandrådgiver til både enkelte projekter og som fast samarbejdspartner - vi sidder klar til at tage mødet online eller over en kop kaffe.

Partner Consulting ApS

Tlf. +45 3696 4878
Contact@partnerconsult.dk

Innovatorium
Birk Centerpark 40
DK-7400 Herning

14 + 12 =